Tính lương GROSS/NET

Phí công đoàn (%)
Lương GROSS 0
Bảo hiểm xã hội (8%) 0
Bảo hiểm y tế (1.5%) 0
Bảo hiểm thất nghiệp (1%) 0
Phí công đoàn (0%) 0
Thu nhập trước thuế 0
Giảm trừ gia cảnh bản thân 0
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc 0
Thu nhập chịu thuế 0
Thuế thu nhập cá nhân 0
Lương NET 0
Mức chịu thuế Thuế suất Tiền nộp
Đến 5 triệu VND 5% 0
Trên 5 triệu VND đến 10 triệu VND 10% 0
Trên 10 triệu VND đến 18 triệu VND 15% 0
Trên 18 triệu VND đến 32 triệu VND 20% 0
Trên 32 triệu VND đến 52 triệu VND 25% 0
Trên 52 triệu VND đến 80 triệu VND 30% 0
Trên 80 triệu VND 35% 0