Danh mục Wiki

Định nghĩa về Kế toán thuế

Lượt xem: 1077 Thời gian: 20/01/2016 Danh mục: Nghề Kế toán - Kiểm toán

Mỗi công tác kế toán trong doanh nghiệp có đặc thù và nhiệm vụ riêng khác nhau. Vậy công việc của một kế toán thuế phải làm những gì?

Chia sẻ kỹ năng làm kế toán thuế doanh nghiệp

Kinh nghiệm 'xương máu' làm Kế toán thuế cho người mới

Công việc kế toán thuế là khó và quan trọng nhất trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Kế toán thuế đỏi hỏi phải nắm chắc và biết cách vận dụng triệt để cả luật kế toán va luật thuế. Hơn nữa luật thuế lại liên tục thay đổi, chính sách nhiều và không phổ biến rõ ràng. Nếu không kịp thời nắm bắt sẽ rất dễ mắc sai phạm mà không hay biết, làm thất thoát cho doanh nghiệp.

1. Công việc chung của kế toán thuế trong doanh nghiệp

- Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh .

- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở.

- Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu

- Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn doanh nghiệp ,phân loại theo thuế suất .

- Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn doanh nghiệp theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .

- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của doanh nghiệp .

- Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .

- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở).

- Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan

- Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở ,toàn doanh nghiệp .

- Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .

- Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

- Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh .

- Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp ,nộp ngân sách

- Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để cơ sở biết thực hiện.

- Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán .

- Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

- Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).

- Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.

- Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

- Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

2. Quyền hạn của kế toán thuế

- Kế toán thuế có thể đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh huỷ theo qui định của Luật thuế hiện hành .

- Kế toán thuế có quyền nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán .

- Hướng dẫn kế toán cơ sở thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo đúng qui định.

Nguồn: MyWork sưu tầm
Tags:

Bài viết liên quan

Kế toán viên là gì?

Thời gian: 18/01/2016

Lượt xem: 1132

Công việc của một thủ quỹ trong ngân hàng

Thời gian: 18/01/2016

Lượt xem: 1231

Tư duy - Chìa khóa thành công của nhân viên...

Thời gian: 25/01/2016

Lượt xem: 2310

Có thực sự thừa nhân lực ngành kế toán?

Thời gian: 19/01/2016

Lượt xem: 1166